top of page

Stadgar 

§1

Internationella Lyceumklubben i Stockholm är en damklubb med syfte att anordna sammankomster med föredrag i konst, litteratur och aktuella ämnen, musikunderhållning samt utflykter.

§2

Klubben är ansluten till Lyceumklubbarnas internationella (International Association of Lyceum Clubs). Dess stadgar gäller i förekommande fall för Internationella Lyceumklubben i Stockholm, vars målsättning är att öka vänskap och samarbete mellan Lyceumklubbarna världen över.

§3

Medlem av Internationella blir den, som antagits enligt § 4. Medlem av annan Lyceumklubb kan på begäran överflyttas till Internationella Lyceumklubben Stockholm. Klubbens styrelse kan utse hedersledamöter.

§4

Den som önskar bli medlem i Internationella Lyceumklubben i Stockholm ansöker härom skriftligen till styrelsen. Två som känner sökanden skall ha tillstyrkt ansökan.

 

Inval av nya medlemmar sker på styrelsemöte fyra gånger per verksamhetsår. Verksamhetsåret omfattar tiden 1 januari – 31 december.

§5

Medlem erlägger årsavgift, vars storlek bestäms vid ordinarie årsmöte.

§6

Medlem kan inbjuda gäster till sammankomster i klubben i mån av plats. Samma gäst får dock ej inbjudas mer än högst tre gånger. Gästens namn antecknas i klubbens gästbok.

§7

Medlem, som önskar utträda ur klubben, skall anmäla detta till styrelsen före 1 december innevarande verksamhetsår

§8

Klubbens angelägenheter omhänderhas av en styrelse, som består av klubbens ordförande, ytterligare fem-sju ordinarie ledamöter samt två suppleanter. Samtliga väljs på ett år och kan omväljas.

 

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, skattmästare och klubbmästare.

 

Styrelsen sammanträder då ordföranden finner det påkallat eller då minst fyra ledamöter så begär.

 

Styrelsen är beslutsmässig då minst fem ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst utom vid personval, då lotten skiljer.

§9

Klubbens räkenskaper förs av skattmästaren, som inom 30 dagar efter verksamhetsårets slut avlämnar räkenskaperna till revisorn. Granskningen bör vara avslutad av revisorn före den 15 februari.

§10

Medlem, som önskar visst ärende behandlat på ordinarie årsmöte, skall skriftligen anmäla ärendet till styrelsen före januari månads utgång, så att ärendet kan anges i kallelsen och behandlas på årsmötet.

§11

Årsmötet bör äga rum före mars månads utgång.

 

Extra möte hålls då styrelsen anser det erforderligt eller då minst 10 medlemmar hos styrelsen skriftligt begär sammankallande av möte för behandling av ett eller flera särskilda ärenden.

 

Skriftlig kallelse till årsmöte eller extra möte utsänds till medlemmarna minst 21 dagar i förväg (poststämpelns datum gäller).

§12

Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:

a) Val av mötesordförande, protokollförare och två justeringsmän

b) Fråga om årsmötet utlysts i behörig ordning

c) Styrelsens verksamhetsberättelse

d) Revisionsberättelsen

e) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

f) Fastställande av medlemsavgift för nästa verksamhetsår

g) Val av styrelseordförande

h) Val av övriga styrelseledamöter

i) Val av styrelsesuppleanter

j) Val av en revisor och en revisorssuppleant

k) Val av valberedning bestående av tre medlemmar varav en sammankallande

l) Av styrelsen till årsmötet hänskjutna frågor samt ärenden enligt § 10.

§13

För beslut om ändring av dessa stadgar eller om klubbens upplösning erfordras minst 2/3 majoritet bland närvarande medlemmar vid två på varandra följande möten med minst en månads mellanrum av vilka det ena är årsmöte.

 

Vid beslut om upplösning av klubben skall även fastställas hur dess tillgångar skall disponeras.

 
bottom of page